Начало
Историческа справка
IBAN SMETKI
Вписани адвокати
СЕМИНАР
Органи
Адвокатски колегии
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


ПРОТОКОЛ№1/21.01.2015

2015-01-21 |
ПРОТОКОЛ№1/21.01.2015


Р Е Ш Е Н И Я:
1. КЛЕТВА
2.1. Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на адвокат от Б С. Н.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същата да бъде вписана като адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Бургас.
2.2. Налице са предвидените в Закона за адвокатурата предпоставки за придобиване права на адвокат от З. В. М.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същата да бъде вписана като адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Бургас.
2.3.Да се уведоми Д. И. А. да представи длъжностна характеристика.
На основание чл. 9 от ЗА, след полагане на клетва, същият да бъде вписан като адвокат в регистъра на АК- Бургас, с месторабота град Бургас.
2.4. На основание чл. 20 ал. 9 от ЗА вписва в регистъра на адвокатите М. Л. А.- Ч.
2.5. На основание чл. 20 ал. 9 от ЗА вписва в регистъра на адвокатите И. К. П .
3.1. На основание чл. 22 ал.1 т.1 от ЗА отписва от регистъра на адвокатите В. И. Ч., считано от 01.12.2014 година.
3.2. Отлага произнасянето по молбата на адвокат Д. К. за следващото заседание на АС.
Да се уведоми адвокат Д. К., че следва да прецизира искането си.
4.1.1. Вписва по партидата на Адвокатско дружество „ Ч. и И” следните промени :
4.1.2.Заличава В. И. Ч. като съдружник и управител на дружеството.
4.1.3.Вписва като съдружник адвокат Г. И. Д. от АК- Стара Загора.
Дружеството ще се представлява от управителя Т. Л.И.
5.1. На основание чл. 137 ал. 5 ОТКАЗВА да образува дисциплинарно производство по жалба подадена от М. Х. П. и Н. Ю. П. срещу адвокат М. К. от АК- Бургас.
МОТИВИ: Жалбата не е от компетентността на Адвокатския съвет и касае гражданско правни отношения между клиента на адвокат М.К.и жалбоподателите .
В жалбата няма конкретни оплаквания за нарушения от страна на адвоката.
5.2. Определя адв. Христофор Кондев, Председател на АС, да извърши проверка по жалбата подадена от Н. Т.- Ч. срещу адвокат Т.М. и адвокат С. И. и докладва резултата от извършената проверка на следващото заседание на САК.
5.3.Докладчик за извършване на проверка по жалбата подадена от Т. В. М.срещу адвокат Д. Щ.в ще бъде определен на следващото заседание на САК, след представяне на обяснение от адвокат Щ.
5.4.Докладчик за извършване на проверка по жалбата подадена от адвокат А. А.в Д. -Управител на Адв.дружество” Д. К. и В.” ще бъде определен на следващото заседание на САК, след представяне на обяснение от адвокат В.
5.5.Прекратява преписката образувана по жалба подадена от П. Д.Ж. срещу адвокат М. Б.
МОТИВИ: Жалбата е недопустима, тъй като на адвокат Б.е наложено дисциплинарно наказание” лишаване от право да упражнява адвокатска професия” и в момента няма адвокатски права.
5.6.Прекратява преписката образувана по жалба подадена от Й. Й.срещу адвокат М. Б .
МОТИВИ: Жалбата е недопустима и следва да се прекрати, тъй като на адвокат М. Б. е наложено дисциплинарно наказание „ лишаване от право да упражнява адвокатска професия” и в момента няма адвокатски права.
5.7.Копие от подадения до ВАС сигнал да се изпрати за обяснение на адвокат Л. Г., след което ще бъде определен докладчик за извършване на проверка.
5.8.Определя адвокат П.Т. да извърши проверка по жалбата подадена от Х. И. К. срещу адвокат И. В. И..
5.9. Копие от жалбата подадена от М. Г.А. да се изпрати на адвокат Я., за обяснение.
6.1.1.Одобрява клаузите по договора за абонамент за 2015 година: от ПИС „ Лакорда” .
6.1.2.Да се изпрати договора, подписан от Председателя на САК на изпълнителния директор на ПИС „ Лакорда” , за надлежното му оформяне.
6.1.3.Да се преведе сумата от 11994/ единадесет хиляди деветстотин деветдесет и четири/ лв. за правото за ползване на Информационна система” Лакорда”
6.2. Приема изпратената информация от „ Информационно обслужване” АД относно: Уеб приложение за достъп до информация за съдебните дела „ Съдебна информационна система”, за сведение.
6.3. Приема изпратения проект от сдружение” Грамада” СНЦ, за сведение.
6.4. Приема писмото- покана от ВАС за Общо събрание на адвокатите в България, което ще се проведе на 21 и 22.01.2015 година в град София, за сведение и изпълнение.
6.5. Приема писмото изпратено от ВАС относно решение на АК- Ямбол за отказ за приемане на адвокат.
6.6. Приема писмото изпратено от ВАС относно решение на АК- Варна за отказ за приемане на адвокат.
6.7. Приема Отчет по изпълнение на финансовите показатели на САК за 2014 г. и Бюджета на САК за финансовата 2015 година.
Възлага на адвокат Т.. Д. да резервира заведение за почерпка- обяд след годишното събрание.
6.8. Допълва решение 5.1 , протокол № 11/ 12.11.2014 г., на Адвокатски съвет- Бургас, а именно: определя встъпителен членски внос за новоприети адвокати в размер на 2000 лв., считано от 01.01.2016 година.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СЕКРЕТАР:


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Бургас | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz