Начало
Историческа справка
IBAN SMETKI
Вписани адвокати
СЕМИНАР
Органи
Адвокатски колегии
Актуална информация
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
<< Начало | Актуална информация |


ИЗБОР ДЕЛЕГАТИ

2015-01-16 |
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ БУРГАС НА 31 ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА.


П Р О Т О К О Л

№ 1

Днес, 16.01.2015 година, се проведе заседание на Избирателната комисия при АК- Бургас, избрана с решение на САК, ДС и КС- протокол от 21.11.2014г., в състав: адв. Живко Кирилов Йорданов - Председател и членове: адв. Златина Димитрова Билянова и адв. Надежда Янчева Грудева.
Заседанието премина при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Обсъждане на постъпили заявления и обсъждане на постъпилите кандитатури за делегати за общо събрание на адвокатите в страната и приемане на решение за обявяване на списъка на кандидатите за делегати от Адвокатска колегия Бургас за общо събрание на адвокатите в страната.
________________________________________________________________________

По първа точка от дневния ред:
Адв. Живко Йорданов запозна членовете на Избирателната комисия с постъпилите заявления и постъпилите кандитатури за делегати за общо събрание на адвокатите в страната, след което Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията по номера на тяхното входиране в деловодството на Адвоктската колегия и констатира следното:
1. Със заявление с вх.№3/06.01.2015г., адв. Александър Савов Даскалов е направил следните предложения за делегати, а именно:
- адв.Юрий Дончев Бошнаков, с юридически адвокатски стаж 22 години и 5 месеца;
- адв.Тодор Досев Досев, с юридически стаж 29 години, от които 22 години адвокатски стаж;
- адв.Христофор Иванов Кондев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
- адв.Христо Харалампиев Спиров, с юридически адвокатски стаж 36 години и 2 месеца;
- адв.Камелия Благоева Коцева, с юридически стаж 37 години, от които 27 години адвокатски стаж;
- адв.Марио Михайлов Марков, с юридически стаж 39 години, от които 15 години адвокатски стаж;
- адв.Антонина Йорданова Николова, с юридически стаж 37 години, от които 35 години адвокатски стаж;
- адв.Павлина Димитрова Темелкова, с юридически стаж 32 години, от които 26 години адвокатски стаж;
- адв.Кристина Симеонова Семова, с юридически адвокатски стаж 33 години;
- адв.Светлана Несторова Проданова, с юридически стаж 34 години, от които 16 години адвокатски стаж;
- адв.Таня Славова Цветанова, с юридически стаж 37 години, от които 33 години адвокатски стаж;
2. Със заявление с вх.№6/08.01.2015г., адв. Христо Харалампиев Спиров е направил следните предложения за делегати, а именно:
- адв.Христофор Иванов Кондев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
- адв.Тодор Досев Досев, с юридически стаж 29 години, от които 22 години адвокатски стаж;
- адв.Дарина Неделчева Тодорова-Василева, с юридически адвокатски стаж 20 години и 5 месеца;
- адв.Марияна Стефанова Трифонова, с юридически адвокатски стаж 16 години;
3.Със заявление с вх.№7/08.01.2015г., адв. Марияна Стефанова Трифонова е направила следните предложения за делегати, а именно:
- адв.Дарина Неделчева Тодорова-Василева, с юридически адвокатски стаж 20 години и 5 месеца;
- адв.Христофор Иванов Кондев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
- адв.Христо Харалампиев Спиров, с юридически адвокатски стаж 36 години и 2 месеца;
4.Със заявление с вх.№12/12.01.2015г., адв. Стоян Илчев Иванов е направил следното предложение за делегати, а именно:
- адв.Добромира Полименова Полименова, с юридически стаж 16 години и осем месеца, от които 5 години и 8 месеца адвокатски стаж;
5.Със заявление с вх.№13/12.01.2015г., адв. Наталия Крилова е направила следното предложение за делегати, а именно:
- адв.Калин Борисов Коцев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
6.Със заявление с вх.№15/12.01.2015г., адв. Таня Славова Цветанова е направила следните предложения за делегати, а именно:
- адв.Александър Савов Даскалов, с юридически стаж 34 години и 10 месеца, от които 32 години и 10 месеца адвокатски стаж;
- адв.Анна Василева Мадевова, с юридически адвокатски стаж 12 години;
7.Със заявление с вх.№16/14.01.2015г., адв. Милена Кръстева Лакева е направила следното предложение за делегати, а именно:
- адв.Недялка Атанасова Божилова-Арабова, с юридически адвокатски стаж 7 години и 10 месеца;
8. Със заявление с вх.№17/14.01.2015г., адв. Тодор Досев Досев е направил следните предложения за делегати, а именно:
- адв.Калоян Владимиров Кръстевич, с юридически адвокатски стаж 8 години;
- адв.Иванка Борисова Стойчева, с юридически адвокатски стаж 14 години и 6 месеца;
- адв.Манол Емилов Чакъров, с юридически адвокатски стаж 11 години и 7 месеца;
- адв.Луиза Атанасова Трайкова, с юридически адвокатски стаж 10 години и 2 месеца;
Относно допустимостта на постъпилите с предложенията кандидатури и с оглед извършването на регистрация на кандидетите и обявяване на списъка, Комисията извърши проверка като, Комисията установи, че:
1.Направените предложения отговарята на изискванията на чл.99, ал.3 от ЗА, а именно, че изхождат от адвокати-членове на Адвокатска колегия Бургас и че са подадени в законоустановения срок.
2.Всички кандидатури са на действащи адвокати-членове на Адвокатска колегия Бургас.
3.При разглеждането на кандидеатурите, Комисията отчете имената на повтарящите се предложения и констатира, че всички предложени кандидати за делегати нямат непогасени задължения към БАК за членски внос, към края на месеца, предхождащ провеуждането на избора-12.2014г.

Предвид изложеното, Комисията прие следното
РЕШЕНИЕ:

ОБЯВЯВА списъка на кандидатите за делегати от Адвокатска колегия Бургас за общо събрание на адвокатите в страната за провеждане на изборите на насроченото за 31.01.2015г. Общо събрание на адвокатите от колегията по реда на постъпването на редовните предложения, както следва:
КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
1. адв.Юрий Дончев Бошнаков, с юридически адвокатски стаж 22 години и 5 месеца;
2. адв.Тодор Досев Досев, с юридически стаж 29 години, от които 22 години адвокатски стаж;
3. адв.Христофор Иванов Кондев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
4. адв.Христо Харалампиев Спиров, с юридически адвокатски стаж 36 години и 2 месеца;
5. адв.Камелия Благоева Коцева, с юридически стаж 37 години, от които 27 години адвокатски стаж;
6. адв.Марио Михайлов Марков, с юридически стаж 39 години, от които 15 години адвокатски стаж;
7. адв.Антонина Йорданова Николова, с юридически стаж 37 години, от които 35 години адвокатски стаж;
8. адв.Павлина Димитрова Темелкова, с юридически стаж 32 години, от които 26 години адвокатски стаж;
9. адв.Кристина Симеонова Семова, с юридически адвокатски стаж 33 години;
10. адв.Светлана Несторова Проданова, с юридически стаж 34 години, от които 16 години адвокатски стаж;
11. адв.Таня Славова Цветанова, с юридически стаж 37 години, от които 33 години адвокатски стаж;
12. адв.Дарина Неделчева Тодорова-Василева, с юридически адвокатски стаж 20 години и 5 месеца;
13. адв.Марияна Стефанова Трифонова, с юридически адвокатски стаж 16 години;
14. адв.Добромира Полименова Полименова, с юридически стаж 16 години и осем месеца, от които 5 години и 8 месеца адвокатски стаж;
15. адв.Калин Борисов Коцев, с юридически стаж 36 години, от които 22 години адвокатски стаж;
16. адв.Александър Савов Даскалов, с юридически стаж 34 години и 10 месеца, от които 32 години и 10 месеца адвокатски стаж;
17. адв.Анна Василева Мадевова, с юридически адвокатски стаж 12 години;
18. адв.Недялка Атанасова Божилова-Арабова, с юридически адвокатски стаж 7 години и 10 месеца;
19. адв.Калоян Владимиров Кръстевич, с юридически адвокатски стаж 8 години;
20. адв.Иванка Борисова Стойчева, с юридически адвокатски стаж 14 години и 6 месеца;
21. адв.Манол Емилов Чакъров, с юридически адвокатски стаж 11 години и 7 месеца;
22. адв.Луиза Атанасова Трайкова, с юридически адвокатски стаж 10 години и 2 месеца;


След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ИК:/ п/


ЧЛЕНОВЕ:1./п/
2./п/


 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Бургас | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz